Động cơ rèm kéo cuốn KECO KT35 10/17

Giá động cơ: 2.350.000 VNĐ
Giá phụ kiện bộ: 450.000 VNĐ
Giá phụ kiện theo mét (1 mét): 300.000 VNĐ
Giá thiết bị điều khiển: 390.000 VNĐ