Động cơ rèm kéo cuốn KECO KT45 10/17 bốn dây

Giá động cơ: 2.500.000 VNĐ
Giá phụ kiện bộ: 450.000 VNĐ
Giá phụ kiện theo mét (1 mét): 300.000 VNĐ
Giá thiết bị điều khiển: 750.000 VNĐ